Znaki Towarowe- Rejestracja

Znamienne i pouczające są perypetie znaku towarowego Tchibo w Polsce. Ta światowa firma handlująca kawą weszła do Polski z ogromną promocją swego wyrobu w sposób beztroski i amatorski, jak do buszu. Tymczasem tuż przed kampanią firmy Tchibo został zarejestrowany w Polsce znak Tchibo na rzecz polskiego przedsiębiorcy z Katowic.

I stało się, bomba wybuchła. Naruszenie prawa z rejestracji znaku było ewidentne, co groziło poważnymi konsekwencjami finansowymi. A przecież można było tego uniknąć- przez wcześniejsze zgłoszenie swego znaku do rejestracji, a później przynajmniej przez sprawdzenie, czy taki znak nie został już zgłoszony. I to wszystko za marne kilka milionów starych złotych. Rozpoczął się proces, który po kilku etapach i dłuższym czasie zakończył się unieważnieniem prawa z rejestracji "polskiego" znaku Tchibo. Tak więc sprawa skończyła się szczęśliwie dla firmy zachodniej. Wydaje się, że rejestracja znaku Tchibo była wynikiem szpiegostwa gospodarczego i miała znamiona nadużycia prawa. Z drugiej jednak strony decyzja o unieważnieniu prawa z rejestracji znaku jest kontrowersyjna i budzi poważne wątpliwości wielu specjalistów.

Zdolność rejestrowa znaku

Znak towarowy uzyskuje (poza nielicznymi wyjątkami) ochronę poprzez jego rejestrację w Urzędzie Patentowym. W tym celu trzeba opracować i złożyć w Urzędzie odpowiednią dokumentację zgłoszeniową. Rejestracja nie jest automatyczna, poprzedzona jest odpowiednim badaniem tzw. zdolności rejestrowej. Polega ono na sprawdzeniu, czy znak odpowiada ustawowym warunkom rejestracji oraz czy wcześniej taki sam lub podobny znak nie został zarejestrowany lub zgłoszony do rejestracji. Ustawa podaje ogólnie, że może być zarejestrowany taki znak”, który ma dostateczne znamiona odróżniające w zwykłych warunkach obrotu gospodarczego. Nie może uzyskać rejestracji nazwa rodzajowa (np. sklep optyczny, biuro rachunkowe, fabryka kosmetyków, warsztat mechaniki samochodowej, przedsiębiorstwo remontowo-budowlane), godło, hymn, barwy, skrót nazwy Rzeczpospolitej Polskiej i innych państw, nazwy i symbole międzynarodowych organizacji rządowych, symbol olimpijski, reprodukcja polskiego orderu, odznaki itd. Znak nie może naruszać obyczajów, zawierać danych niezgodnych z prawdą, naruszać praw osobistych lub majątkowych innych osób. Znak nie może zawierać nazwy lub herbu województwa, miasta lub miejscowości bez zgody wyrażonej przez właściwy organ państwowy lub właściwą jednostkę organizacyjną. W przypadku np. Krakowa jest to Zarząd Miasta, który takiej zgody udziela, ale za odpowiednią odpłatnością. Na tym tle powstały spory pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami a władzami takich miast jak Kraków, Łódź, Warszawa, Gdańsk.

Uprawniony do znaku

Rejestracja znaku może być dokonana na rzecz przedsiębiorstwa i tylko dla towarów lub usług będących przedmiotem jego działalności. Przez przedsiębiorstwo rozumie się osobę fizyczną lub prawną uprawnioną do prowadzenia działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji, handlu i usług. Dla kilku przedsiębiorstw może być udzielony tzw. znak wspólny (np. Stomil, Pollena, Vitrobud, Polmos). Ze znakami wspólnymi mogą być problemy przy rozwiązywaniu organizacji (zjednoczenia, kombinaty), w ramach których używano tego znaku. Doświadczył tego "Stomil Dębica", który sporo zainwestował i uruchomił najnowocześniejszą linię produkcji opon samochodowych. Chcąc uniknąć identyfikacji z innymi (ok. 20) firmami produkującymi też opony, chciał wykupić od innych prawa do znaku "Stomil". Ponieważ to się nie udało, fabryka zrezygnowała z tego znaku, pomimo iż jest on znany szeroko w Polsce i za granicą i ma tradycje jeszcze przedwojenne.

Klasyfikacja, rejestracja i rejestry

Znak towarowy rejestruje się na określone towary lub usługi, które wyszczególnia się w dokumentacji zgłoszeniowej. Istnieje specjalna kia specyfikacja obejmująca 34 klasy towarowe i 8 usługowych. Urząd Patentowy rejestruje znak poprzez wydanie decyzji. W efekcie tego wydaje dokument pn. "świadectwo ochronne" i wpisuje dane o znaku do rejestru, który jest jawny. Domniemywa się, że każdemu znana jest treść wpisów do rejestru, w wyniku czego nie można się tłumaczyć nieświadomością w przypadku naruszenia prawa z rejestracji. Znak towarowy polskiego przedsiębiorstwa może być chroniony również w innych państwach. Wymaga to dokonania zgłoszeń w tych państwach, czemu mogą służyć specjalne procedury porozumienia madryckiego, które Polska niedawno podpisała. Zgłoszenie znaku towarowego za granicą musi być poprzedzone zgłoszeniem go w Polsce. Oczywiście tą samą drogą są zgłaszane znaki z zagranicy do Polski. W związku z przemianami zachodzącymi w Polsce zgłoszeń zagranicznych jest coraz więcej. Np. Coca Cola tylko w tym roku dokonała 10 rejestracji w jednym rzucie swego znaku (poza zarejestrowanymi wcześniej) w różnych klasach towarowych. Widać wyciągnięto wnioski z przypadku Tchibo.

Następny krok?

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznie,
mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktu.
kontakt