Michał E. Bartula

rzecznik patentowy

  • Rzecznik Patentowy (nr 1335)
  • Europejski Rzecznik Patentowy (nr 146390)
  • Profesjonalny pełnomocnik przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego Unii Europejskiej (nr 27170)
  • Biegły sądowy od 1990 roku
  • Rzeczoznawca (nr 353) Naczelnej Organizacji Technicznej
  • michał.bartula@epatent.pl

Posiada wykształcenie techniczne zdobyte na Wydziale Inżynierii Metali w Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, ukończone studium rzecznikowskie, zakończone egzaminem państwowym w 1974 roku z uzyskaniem tytułu rzecznika patentowego i prawa do wykonywania tego zawodu. Ponadto ukończył dwuletnie studium podyplomowe na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie prawa własności intelektualnej oraz wiele specjalistycznych szkoleń i kursów, uczestniczył w wielu konferencjach, sympozjach itp., poświęconych aspektom prawnym i praktycznym prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa własności przemysłowej.

W czasie studiów i po ich ukończeniu pracował na stanowiskach technicznych – kierowniczych w przedsiębiorstwach o profilu budowlanym i produkcyjnym. Jako rzecznik patentowy pracuje nieprzerwanie od 1974 roku, najpierw w Instytucie Odlewnictwa w Krakowie, później Instytucie Szkła i Ceramiki w Krakowie oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, a także w instytutach naukowo – badawczych i przedsiębiorstwach o różnym profilu. Od 1984 do 1992 roku był kierownikiem Branżowego Ośrodka Wynalazczości i Ochrony Patentowej przy Zjednoczeniu Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego „Witrocer” w Warszawie.

W latach 1985 – 2001 był członkiem Komisji Odwoławczej działającej jako II instancja w postępowaniach spornych przed Urzędem Patentowym RP, a w latach 2009 – 2013 był członkiem Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Rzeczników Patentowych. Przez wiele lat organizował i prowadził kursy i szkolenia z zakresu prawa własności przemysłowej, między innymi studium podyplomowym Politechniki Krakowskiej, W dorobku ma również autorstwo licznych publikacji szkoleniowych, artykuły w prasie specjalistycznej i felietony popularyzatorskie w wysokonakładowych, renomowanych czasopismach oraz dwa skrypty dla Politechniki Krakowskiej

Powrót
Następny krok?

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu telefonicznie,
mailowo lub za pośrednictwem formularza kontaktu.
kontakt